fbpx

Algemene voorwaarden

Lees deze Servicevoorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u SocialBlinq gebruikt. Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de service gebruiken. Door de Service te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.

Beëindiging van Service

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, ook zonder beperking als u de Voorwaarden schendt. Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Abonnementen & Terugbetalingen

Voor SocialBlinq klanten sturen wij u maandelijks een factuur op basis van de overeengekomen voorwaarden. U moet een geldig bankrekening verstrekken om te betalen voor Services. U machtigt SocialBlinq om de kaart in rekening te brengen voor automatisch incasso. Als u dat doet, geeft u ons toestemming om betalingsverwerkende bedrijven (Mollie) in staat te stellen uw verzonden betaling te verwerken. Abonnementen kunnen op elk moment worden geannuleerd, maar worden niet terugbetaald.

Beveiliging

In geen enkel geval is SocialBlinq, of zijn leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst. SocialBlinq is niet aansprakelijk voor falen of vertraging vanwege zaken waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving. TL; DR – SocialBlinq is niet officieel partner of aangesloten bij Instagram. Daarom is het mogelijk dat er bepaalde acties worden uitgevoerd die in strijd zijn met de Terms & Conditions van Instagram. We hebben echter alle noodzakelijke stappen genomen om uw account zo veilig mogelijk te houden.

Privacy

U stemt ermee in dat al uw gegevens, informatie, tekst, software, mediabestanden of ander materiaal, openbaar gepost of privé door u verzonden op het platform, uw eigen verantwoordelijkheid is. U stemt ermee in dat u ons een wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrije licentie (met het recht op sublicentie) om dergelijke inhoud te gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, aanpassen, publiceren, verzenden, weergeven en distribueren in alle media of distributiemethoden (nu bekend of later ontwikkeld). U gaat ermee akkoord dat deze licentie het recht voor SocialBlinq inhoudt om het platform aan te bieden, te promoten en te verbeteren en inhoud beschikbaar te stellen voor andere bedrijven, organisaties of individuen.

Profielen en accounts

Waar mogelijk heeft SocialBlinq de best mogelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat ons platform en onze services zo dicht mogelijk bij de Servicevoorwaarden van Instagram blijven. Het gebruik van dit type tool is echter inherent niet in staat om deze volledig te volgen. Om bepaalde functies van het Platform te gebruiken, kan het zijn dat u ons moet toestaan ​​in te loggen op uw / Instagram-account, uw gegevens te openen, te gebruiken en op te slaan en namens u namens op uw / Instagram-account acties uit te voeren als liken, volgen/ontvolgen, commenten en stories bekijken. U stemt er hierbij mee in ons volledige toegang tot uw / Instagram-account te verlenen. U gaat er verder mee akkoord dat SocialBlinq niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies die voortvloeit uit SocialBlinq toegang tot en gebruik van uw Instagram-account, inclusief maar niet beperkt tot opschorting of deactivering van uw / Instagram-account. Door SocialBlinq en onze producten en diensten te gebruiken, weet u dat u zich mogelijk niet volledig aan de voorwaarden van Instagram houdt. U stemt er bovendien mee in dat u SocialBlinq niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van ons product (hoewel dit zeer onwaarschijnlijk is gezien de aard van ons product).

Ongepaste content

Waar mogelijk heeft SocialBlinq de best mogelijk stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat ongepaste content wordt vermeden, helaas is het niet 100% onmogelijk om ongepaste content compleet te vermijden. Het kan zo zijn dat je een profiel volgt of een foto liked die ongepast is.

Content met mild animatiegeweld of fictief geweld kan soms voorkomen
Content met mild realistisch geweld kan soms voorkomen
Content met een milde mate van grof taalgebruik of grove humor kan soms voorkomen
Content met intense volwassen/suggestieve thema’s kan regelmatig voorkomen
Content met intens seksuele inhoud en naaktheid kan regelmatig voorkomen
Content met intens alcohol-, tabaks- of drugsgebruik of referenties ernaar kan regelmatig voorkomen
Content met intense horror-/angstthema’s kan regelmatig voorkomen

Beperking van aansprakelijkheid

SocialBlinq is gemaakt voor het gemak van het promoten van uw product, merk of service via Instagram. We moedigen spammen of schending van de gebruikersrechten of regels van Instagram niet aan. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, is SocialBlinq niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, of enig verlies van winst of inkomsten, ongeacht of deze direct of indirect is opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik, good-will, of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit (a) uw toegang tot of gebruik van of niet in staat zijn tot toegang of gebruik van de producten; (b) enig gedrag of inhoud van een derde partij over de producten, inclusief, maar niet beperkt tot, lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van andere gebruikers of derden; of (c) ongeoorloofde toegang tot, gebruik of wijziging van uw uitzendingen of inhoud. In geen geval zal SocialBlinq de aansprakelijkheid voor alle claims met betrekking tot de producten samenvatten die hoger zijn dan honderd Euro (€100,00).

Verplichtingen

U stemt er hierbij mee in dat u verantwoordelijk bent voor eventuele uitvaltijden met betrekking tot wachtwoordwijzigingen of het niet naleven van de verstrekte instructies. SocialBlinq kan niet werken zonder een geldige Instagram-verbinding. Om opnieuw te activeren, gaat u naar de instellingenpagina van uw account en werkt u het wachtwoord bij. Tijdens een dergelijk evenement wordt de inactieve periode niet in aanmerking genomen, terugbetaald of toegevoegd aan uw abonnement. De tijd van vrijwillige inactiviteit – als u ervoor kiest om het platform voor een specifieke periode te stoppen, wordt niet vergoed. We behouden ons het recht voor om uw account te verwijderen uit ons systeem en u te verbieden om SocialBlinq-services op elk gewenst moment te gebruiken. In het onwaarschijnlijke geval dat dit gebeurt, worden uw aankopen niet terugbetaald.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om SocialBlinq, en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden, en eventuele gelieerde ondernemingen, directeuren, gelieerde ondernemingen, agenten en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen voor en tegen alle claims, acties, procedures en rechtsgedingen en alle gerelateerde aansprakelijkheden, verliezen, schadevergoedingen, vonnissen, schikkingen, sancties, boetes, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw gebruik of misbruik van het platform en de aanverwante diensten, (ii) uw overtreding van wetten, regels, voorschriften of rechten van anderen in verband met uw gebruik van het platform; (iii) uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, een schending of vermeende schending van enige vertegenwoordiging of garantie door u in de Voorwaarden, of (iv) inbreuk, overtreding of verduistering van auteursrechten, handelsgeheimen of andere andere intellectuele eigendomsrechten of de schending van eigendomsrechten of privacyrechten die voortvloeien uit de informatie of inhoud die u verzendt, downloadt en publiceert op of via het platform.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze website, alle informatie die erop staat en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de NL-wetgeving. De rechtbanken in Nederland zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen over aangelegenheden met betrekking tot deze website.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we u dit minstens 15 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Contact ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact op met info@socialblinq.nl.

Chat openen
💬 Hulp nodig?
Hallo 👋 Kunnen we je helpen?